Pokemon

Pokemon S1 E1: Pokémon-I Choose You! TV-Y7

Ash receives his first Pokémon named Pikachu.

Season 20

Movie